VOF Brandsma Financial Services
Administratiekantoor en belastingadviespraktijk

Algemene voorwaarden van VOF Brandsma Financial Services

Klik hier om de Algemene voorwaarden te downloaden

1. VOF Brandsma Financial Services (hierna te noemen BFS) is een vennootschap onder firma die tot doel heeft de uitoefening van een administratiekantoor en belastingaangiftepraktijk, dit in de ruimste zin des woords. De VOF is gevestigd te Zwaag en staat op naam van dhr. I.L Brandsma en mevr. S. Tsarenko.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BFS aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.

3. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BFS, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

4. Iedere aansprakelijkheid van BFS is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

5. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot € 500,- of, indien het door BFS voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot het bedrag van het honorarium met een maximum van € 1.000,-.

6. De keuze van de door BFS in te schakelen derden zal waar mogelijk, geschieden in overleg met opdrachtgevers met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. BFS is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt BFS eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

7. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

8. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door BFS voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens BFS gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

9. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens BFS bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

10. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en BFS is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

11. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hoorn en kunnen ook worden geraadpleegd op www.brandsmafinancialservices.nl